Program den 23 november 2017

09.00 – 09.10 Invigning

09.10 – 10.00 Plenumsamtal – Tidig och sen stress i kombination med anknytningsproblem, genetik, sårbarhet och neurobiologi.
Hjärnans obalans i tonåren – och medföljande risk för ohälsa av många de slag.
Föreläsare: Åke Pålshammar, 
neuropsykolog och universitetslektor.

Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen.

10.00 – 10.45 Förmiddagsfika

10.45-11.25 Seminariepass 1

 

Hur mår aktörer som arbetar med utvisningar av ensamkommande barn?
I takt med att allt fler ensamkommande flyktingbarn kommit till Sverige, har också antalet individer som fått avslag på sina asylansökningar ökat. Att som professionell finnas nära ett barn som ska utvisas kan vara psykiskt påfrestande. Det här föredraget kommer att presentera forskning om hur aktörerna som är inblandade vid barns utvisningar upplever samverkan sinsemellan samt ge en beskrivning av aktörernas eget mående och vad de behöver för att må bra i sitt uppdrag.
Föreläsare: Johanna Sundqvist, med. dr. i folkhälsovetenskap, socionom, handledare på HVB-hem och forskare vid Enheten för polisutbildning, Umeå universitet.

B Hur kan socialtjänsten upptäcka och bemöta en förälder som är psykopat/narcissist i en vårdnadstvist?
Narcissistiska respektive psykopatiska drag
Skillnader mellan män och kvinnor med dessa personlighetsdrag
Den andre förälderns reaktioner och beteendemönster
Barnets/barnens reaktioner och beteendemönster
Att bli utsatt för manipulativt beteende
Självkännedom hos behandlaren en viktig faktor
Föreläsare: Helena Bingham, 
leg psykolog

Professionellt och etiskt förhållningssätt i arbetet med ensamkommande ungdomar
Etiskt förhållningssätt i ditt arbete med ensamkommande ungdomar. Hur arbeta professionellt i mötet med ungdomarna? Hur kan du hålla en distans men ändå vara nära? Hur skapar du trygga vuxna relationer? Hur få en förtroendefull relation med ungdomen för att skapa förutsättningar för en bra utredning? Hur bygga ett förtroende som myndighetsperson? Hur kan du bygga upp en relation utan att ta en föräldraroll? Hur behålla sin professionalitet utifrån sin yrkesroll utan att känna sig maktlös? Vilka beteenden/konsekvenser kan och ska du möta upp och hantera inom din yrkesroll? Lär dig urskilja och avgöra när ungdomen är i behov av vidare stöd. Vad ska du tänka på i samarbetet med tolk? Tolkens funktion och roll i social omsorg. Hur kan du kommunicera icke-verbalt i mötet med ungdom när ni har tolk med? Gränser och integritet – hur du kan respektera ungdomens gränser, dina egna
Föreläsare: Carl Pether Wirsén, 
psykoterapeut & fil mag. specialisering inom kris- och traumapsykologi

11.25 – 11.35 Bensträck

11.35 – 12.15 Seminariepass 2

A  Att växa upp med en narcissistisk mamma/pappa – hur mår dessa barn?
Återberättelser från klienter/fallbeskrivningar
Föreläsare: Helena Bingham,
 leg psykolog

När spelandet tog över mitt liv och vägen till ett spelfritt liv
Krister började spela redan i 12 års åldern på trav och oddset och hade redan ifrån början en osund attityd och beteende till spelandet. Vid 20 års åldern eskalerade spelandet ordentligt när han fick sitt första jobb och efter det kom hela hans liv att kretsa kring spel, hur att få fram pengar till spelandet samt dölja omfattningen för familj, vänner och arbetsgivare. Spelandet ledde till ett mycket dåligt psykiskt mående, dålig självkänsla och mycket skuldkänslor och till slut blev Krister tvungen att göra ett val om hur han ville ha det. Att fortsätta på den destruktiva väg som aldrig skulle leda till något bra eller att hitta en väg ut ur spelberoendet. Krister valde att hitta en väg ut och påbörjade en resa till ett bättre och spelfritt liv. 
Föreläsare: Krister Bergman, 
styrelseledamot i Spelberoendegruppen -Spelberoende och anhörigas stödorganisation, ansvarig för Spelberoendegruppen Gävle.

Hur hantera egna känslor av att möta andras svåra upplevelser?
Hur hantera egna känslor när det blir starka känslor hos ungdomen, för att inte överidentifiera sig och ta över känslorna från ungdomen? Hur särskilja vad som är ens egna känslor och vad som är ungdomens känslor? Hur handskas du med dina egna känslor av att se någon annan återuppleva minnen/flashbacks? Hur hantera och förhålla sig känslomässigt om en ungdom blir återsänd till hemlandet eller ankomstlandet i EU – lär dig hantera egna känslor och processer i arbetsgruppen
Personalvård och återhämtning
Behov av personalvård för professionella som arbetar med utsatta ungdomar. Vikten av återhämtning för personal. Hur hantera empatitrötthet hos dig själv och kollegor? Handledning
Föreläsare: Carl Pether Wirsén, 
psykoterapeut & fil mag. specialisering inom kris- och traumapsykologi

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.00 Seminariepass 3 
 

Samsjuklighet hos unga droganvändare i öppenvård 
Drogproblem förekommer ofta tillsammans med psykiska problem, s.k. psykisk samsjuklighet. Personer som har en problematisk droganvändning löper en ökad risk att drabbas av bland annat ångest, depression, psykoser, personlighetsstörningar samt neuropsykiatriska funktionshinder. På samma sätt finns en överrepresentation av drogproblem bland personer med psykisk ohälsa. Jag kommer att presentera forskning som visar hur den psykiska ohälsan ser ut bland unga droganvändare och diskutera vikten av preventiva insatser samt möjliga strategier för att minska utsattheten för denna grupp.
Föreläsare: Torkel Richert, lektor i socialt arbete, Malmö högskola

Att möta personer med dubbeldiagnos – missbruk och psykisk störning..del 1
Tidiga relationsstörningar inbegriper diagnoser som borderline, narcissism, antisociala störningar, psykoser m fl. Hur kan vi handskas med symbiotiska beroendemönster som uppstår i arbetet mellan klienter och personal? Utagerande – en teori om utagerandet av vilken man kan förutsäga utagerandet och följa processen.
Föreläsare: Stefan Sandström,
leg.psykolog

C Stresshantering på arbetsplatsen…del 1
Hur vi påverkas av våra uppdrag samt hur vi gemensamt kan vara varandras psykosociala arbetsmiljö kommer att presenteras. Skillnaden mellan sympati och empati liksom skillnaden mellan empatitrötthet och medkänsletillfredställelse  och varför det är viktigt för deltagarna att tänka kring detta kommer att gås igenom. Vikten av den egna stresshanteringen betonas.
Föreläsare: Anna Gerge, PhD student, fil mag, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete. Författare till flertalet kliniska böcker, inklusive två om empati och medkänselutmattning.

14.00 – 14.10 Bensträck

14.10 – 14.50 Seminariepass 4

A Barn i dolda riskmiljöer, barn vi möter med utsatthet vi inte ser
Barn till föräldrar med utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter riskerar att diskrimineras i samhället då deras behov inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning. Forskning visar att barn till föräldrar med utvecklingsstörning och andra kognitiva svårigheter såsom ADHD, autism är en utsatt grupp som riskerar fysisk och psykisk ohälsa och utanförskap. Tidig identifiering, stöd och anpassade insatser i samverkan mellan olika professioner behövs för att säkerställa barnets rätt till jämlik hälsa och god utveckling. Föreläsaren ger kunskap om metoder och insatser som är av betydelse för att stödja dessa familjer:
Föreläsare: Sandra Melander, beteendevetare vid SUF-Kunskapscentrum i Uppsala län

Att möta personer med dubbeldiagnos – missbruk och psykisk störning..del 2
Föreläsare: Stefan Sandström,
leg.psykolog

 Stresshantering på arbetsplatsen…del 2
Föreläsare: Anna Gerge, 
PhD student, fil mag, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete. Författare till flertalet kliniska böcker, inklusive två om empati och medkänselutmattning.

14.50 – 15.30 Eftermiddagsfika15.30 – 16.15 Avslutande Plenumsamtal – Mediaberoende och digitalstress

Definiera: Vad är digital stress? vilka är i riskzonen? Risker och konsekvenser.

Identifiera: Vanliga signaler på att man är digitalt stressad

Agera: Tips & råd till proffshjälpare för kunna lättare stötta unga barn och föräldrar

På rekordkort tid har den smarta telefonen, paddan och den bärbara datorn blivit verktyg i var mans hand. Men parallellt med framväxten av nya digitala lockelser känner sig allt fler snärjda i elektronikens nät. När vi är uppkopplade matas vi med kickar som ger ett dopaminutslag som får oss att känna välbefinnande. Helt plötsligt kan du få 50 likes på Facebook – det är sådana sociala belöningar som gör att vi tar upp telefonen och tittar. Ta makten över dina beteenden och bli mer närvarande i ditt liv! En föreläsning till socialarbetare som vill lära sig mer om digital stress. Denna föreläsning är informationsrik och ger er en tydlig bild på vad digital stress är och hur det ser ut i samhället. Föreläsningen kommer att ge din specifika och konkreta verktyg för att kunna hantera din elektronik på ett mer effektivt sätt och därmed skapa mer närvaro i ditt liv.
Föreläsare: Patrik Wincent, auktoriserad terapeut, coach, författare, föreläsare, tillfrisknad alkoholist och tillfrisknad dataspelsberoende.

 

Med reservation för ändringar i programmet.

OK
På Norr Psyoh använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?